03.05.2016

Poduzetnička zona Lepoglava

Poduzetnička zona Lepoglava

Poduzetnička zona Lepoglava se nalazi se uz frekventne prometne pravce Zagreb - Varaždin - Budimpešta te Zagreb - Krapina – Maribor – Graz na području koje je sa sjeverne strane omeđeno željezničkom prugom Varaždin – Golubovec, sa jugoistočne strane županijskom cestom ŽC 2102 (Ivanec – Lepoglava – spoj DC – 35). Poduzetničku zonu presijeca državna cesta D 35 Varaždin – Švaljkovec koja ujedno odvaja proizvodnu od poslovne djelatnosti, a u kartografskom prikazu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave označena je sa I5 i K1. Površine je 53,50 ha. Cestovna udaljenost do međunarodnog prijelaza Macelj je 20 km.