03.05.2016

Dokumenti

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 25/01, 21/02, 75/16)

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 56/09, 58/12, 06/13, 51/13, 75/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA LEPOGLAVA (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 22/04, 26/04, 15/05,43/09, 31/1011/141/16 i 3/16PROČIŠĆENI TEKST

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA LEPOGLAVE (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 16/03, 27/0716A/14

ODLUKA O FORMIRANJU PODUZETNIČKIH ZONA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (''Službeni vjesnik Vararždinske županije'' broj 46/16)

ZAKON O POTICANJU ULAGANJA (''Narodne novine'' broj 102/15)

ZAKON O POTICANJU ULAGANJA MALOG GOSPODARSTVA (''Narodne novine'' broj 29/2, 63/07, 53/12, 56/13)

ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE  (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 10/16)